دسته بندی ها
 تلفن تماس 02155761915

عیب یابی و تعمیر پنکه رو میزی

•پنکه متصل به برق است و کلیدهای آن هم وصل می‌شود اما نمی‌چرخد.

◦موتور خراب است : موتور را تعمیر یا تعویض کنید.
◦کلیدها خراب : کلیدها را تعمیر یا تعویض کنید.
◦سیم رابط قطعی یا دوشاخه خراب است : دوشاخه یا سیم رابط را تعویض کنید.

•موتور صدا می‌کند امّا نمی‌چرخد.

◦خازن خراب است : خازن را تعویض کنید.
◦راه‌انداز سوخته است : سیم پیچی موتور را تعویض کنید یا موتور را تعویض کنید.
◦کلیدها قاطی دارد یا عایق بین کلیدها از بین رفته است : کلید را عوض کنید.
◦یاتاقان موتور خراب است : یاتاقان را تعویض کنید.

•موتور حین کار کردن لرزش و صدا دارد.

◦یاتاقان خراب است : یاتاقان را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.
◦زاویه پره‌ها به هم خورده و پره‌ها تاب دارد : زاویه پره‌ها را تنظیم نموده یا آنها را تعویض کنید.

•کار کرد پنکه تنها با دور تند.

◦سیم بندی دور کند سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.
◦سیم بندی دور متوسط سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.

•موتور زیاد داغ می‌کند.

◦کلیدها خوب عمل نمی‌کنند : کلیدها را تعویض کنید.
◦خازن سوخته است : خازن را تعویض کنید.
◦سیم پیچی موتور نیم سوز شده است : سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.

منبع : آکا ایران 

About the Author

021mo.i.n021@gmail.com

Related Post

Submit a Review

Display Name

ایمیل

Title

Message